بدین وسیله به اطلاع می رساند :

با توجه به مصوبه قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تعطیلی یک پارچه تمامی دستگاه های دولتی بانک ها و گروه های پرخطر تمامی اصناف و مشاغل، تعاونی مسکن سازان کاشانه همت تا تاریخ 1400/05/03 تعطیل بوده و پس از رفع محدودیت ها فعالیت های تعاونی از روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 ادامه خواهد یافت.