(( اطلاعیه مهم شرکت کاشانه همت ))

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم پروژه پارک سران میرساند:
باعنایت به پیشرفت در روند صدور پروانه ساختمانی و درهمین راستا ، لزوم تسویه تعاونی با فروشنده زمین پروژه ، لازم است کلیه اعضا حداکثر تا پایان دی ماه ، نسبت به تکمیل واریزی خود اقدام نمایند .
بدیهی است درغیر اینصورت ، تعاونی با کسر جریمه نسبت به حذف عضویت و واگذاری امتیاز به عضو جدید اقدام خواهد نمود.
ضمنا اعضايي كه تا تاريخ يادشده واريزيهاي خود را تكميل نمايند ، كليه جرائم دير كرد تا به اين تاريخ شامل بخشودگي مي باشد.
قابل ذكر است ، جهت تسهيل در جابجايي و جايگزيني نيز،تمامي نقل و انتقالات اعضاي واريز كامل ، تا تاريخ ياد شده بدون هزينه براي هر دو طرف معامله مي باشد.

با تشکر

هیئت مدیره تعاونی مسکن سازان کاشانه همت