بسمه تعالي
باسلام
آخرين گزارش پروژه ميدان دانش
باتوجه به پيگيريهاي مستمر و مكرر هيأت مديره تعاوني و فروشنده زمين ، مجوز فنس كشي بخشي از اراضي واقع در شمال ميدان دانش ، اخذ گرديد و فنس كشي نيز انجام شد.
از اين رو لازم است به اطلاع كيله اعضاييكه بدهي معوق دارند برسانيم مهلت تسويه حساب مبلغ٥٤٥ ميليون تومان فقط تا ١٤٠٠/١٢/٢٥مي باشد و پس از آن تحت هيچ شرايطي براي هيچ عضوي از اين پروژه قابل تمديد نمي باشد.
بديهي است پس از اين مدت طبق آيين نامه اجرايي شركت با اعضاي بدهكار برخورد و سلب امتياز مي شوند و الباقي مبلغ بعد از كسر جرائم و كسورات قابل عودت فقط در زمان تامين موجودي توسط اين شركت مي باشد.
مستدعي است كوشا باشيد تا براي ادامه مسير حمايتتان محسوس و ملموس باشد.
پيشاپيش قدردانتان هستيم.